หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
 
 
 
     
  รณรงค์ ปลูกฝังและการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแล เฝ้าระวัง ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มีมาตรการควบคุม ป้องกัน ผู้บุกรุก ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ และมีการรักษาความสะอาดของถนน บ้านเรือน แม่น้ำ ลำคลอง
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ด้วยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
  พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุข
  วางแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาด
  อบรมทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับยาเสพติด แก่เยาวชนและประชาชน
 
 
 
 
     
  พัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ชัดเจน
  เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมที่ดี แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
  ป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบ
  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ เพื่อศักยภาพในการทำงานและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพียงพอต่อการทำงาน
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัครให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
  ควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้างบ้านเรือนไม่ให้รุกล้ำทางสาธารณะและที่สาธารณะประโยชน์
  วางมาตรการในการป้องกัน ปัญหาเรื่องยาเสพติด โดยให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และองค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ปัญหา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน