หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.อุ้มผาง
น้ำตกทีลอจ่อ
น้ำตกปะหละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอซู
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลอุ้มผาง
วัฒนธรรมประเพณี
องค์การบริหารส่วนตำบล
อุ้มผาง
อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
63170
1
2
3
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของ อบต.อุ้มผาง ติดต่อ/สอบถามได้ที่ 055-561416
 
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางเรื่องนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางสมัยสามัญ สมัยที่ [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจ [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และสูญหาย [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 79 
ประกาศผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 79 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 203 
รายงานเงินสะสม [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 201 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางส [ 1 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 252 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 148 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563 ขององค์การบริหารส่ว [ 12 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 160 
 
 
ทต.แม่ต้าน ความคืบหน้าการจัดเตรียมศูนย์ CI [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จัน เรื่อง การแปรสภาพหรือทำลาย พัสดุชำรุด จำนวน 79 รายการ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ประดาง คำสั่งผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าร [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.น้ำรึม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลน้ำรึม [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พบพระ โครงการ Mobile พานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ต้าน ประชุมหัวหน้าส่วนในหน่วยงาน [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวใต้ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จัน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ขะเนจื้อ ข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ต้าน รองนายกเทศมนตรีมอบถุงยังชีพ [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.วังจันทร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ Mobile พาณิชย์ ..ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรา [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โป่งแดง ประชาสัมพันธ์โครงการรถMobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจังหวัดตาก [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ต้าน จัดเตรียมศูนย์ CI-ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว (Community Isolation) [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่ต้าน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 


ซื้อเทียนพรรษา พร้อมตกแต่งต้นเทียนและชุดสังฆทาน จ [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐ [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐ [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองสวัสดิการสังค [ 15 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการกา [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ส่งมอบถุงขยะสีแดงเพื่อใช้ในการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโร [ 29 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 193 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนากาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 102 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงิ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุ [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรีย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามม [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
 
 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4244 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ด่วน กค. มท 0803.3/ว1594  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) กพส. มท 0810.7/ว1593  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริการงานการศึกษา ระดับต้น-สูง สน.บถ. มท 0809.4/ว22  [ 23 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/1590  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) กศ. มท 0816.3/ว1567  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1575  [ 23 ก.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1574  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
ฟ้าทลายโจร (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 104  ตอบ 0  
แจ้งเรื่องซ่อมแซมไฟถนน ม6 บ้านใหม่ท่าแพ (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 108  ตอบ 1  
รับโอนยายเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน หรือเปล่าครับ (10 เม.ย. 2563)    อ่าน 412  ตอบ 1  
ยาสูตรโบราณรักษาโรคลมชัก (15 มี.ค. 2563)    อ่าน 377  ตอบ 0  
หาบ้านเช่า ห้องเช่า (3 ก.พ. 2563)    อ่าน 383  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 2369  ตอบ 2  
เรื่อง หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน การสมัครเป็นสมาช (13 พ.ย. 2561)    อ่าน 950  ตอบ 0  
ขอข้อมูล (11 ต.ค. 2559)    อ่าน 975  ตอบ 0  
รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเปล่าค่ะ (31 พ.ค. 2559)    อ่าน 948  ตอบ 0  
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอย่างไม่เป็นทางการ 19 ต.ค.56 (4 พ.ย. 2556)    อ่าน 1401  ตอบ 1  
เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ GSM900, 1-2-CALL (18 ต.ค. 2556)    อ่าน 3883  ตอบ 0  
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (6 ส.ค. 2556)    อ่าน 1095  ตอบ 0  
 
 
 
น้ำตกปะละทะ
ดอยหัวหมด
น้ำตกทีลอเล
ทุ่งใหญ่นเรศวร
 
 
 
 
 


สวนเรือนแก้วรีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 626  


ตูกะสู คอทเทจ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 389  


บ้านพฤกษ์ชญา [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 308  


เส่ เฮง ชัย รีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 706  


อิงดอยรีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 271  


Umphang Smile Guest House [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 339  


อุ้มผางบุรี รีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 274  


วีระทัวร์ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 462  


ปากะญอรีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 494  


เสียงซึงรีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 369  


บุญล่ำทัวร์ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 570  


สมหวังทัวร์ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 317  


อุ้มผางคี รีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 565  


วิมานเมฆรีสอร์ท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 328  


ภูดอยแคมป์ไซด์ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 405  


คำสิงห์โฮมสเตย์ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 1406  


นภาทัวร์ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 388  


อุ้มผางคันทรีฮัท [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 388  


ใจอุ้มผางทัวร์ [ 7 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 413  
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.อุ้มผางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 1 ส.ค. 2556